Soubory cookie

Tato webová stránka používá soubory cookie, které nám poskytují zpětnou vazbu, abychom vývoji udělili správný směr a pomáhají nám dosáhnout dostatečně dobrých výsledků. Více informací Nastavení mých souborů cookie

OK

Podmínky služby AZRhymes

Původním jazykem tohoto dokumentu je angličtina. v případě konfliktu bude mít anglická verze přednost před všemi přeloženými variantami.
Anglická verze tohoto dokumentu je přístupná na adrese https://azrhymes.com/terms .

Tyto smluvní podmínky webových stránek a zásady ochrany osobních údajů stanoví podmínky a pravidla, která mohou být čas od času pozměněna a doplněna (dále jen „smlouva“) ), které se vztahují na přístup a používání webových stránek barnabase szabolcse (dále jen „azrhymes“)tj.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu a jejich subdomény („Web“) vámi, návštěvníkem / uživatelem („Uživatel“) Webu.

1. Přijetí podmínek a jejich změny

1.1 Přístup uživatele na web představuje potvrzení a přijetí všech podmínek a upozornění uvedených v této smlouvě v plném rozsahu a bez jakýchkoli úprav a / nebo výjimek ze strany uživatele této smlouvy. pokud uživatel žádným způsobem nesouhlasí s žádnou částí těchto podmínek, podmínek a upozornění uvedených v této smlouvě, nesmí přistupovat na webovou stránku.

1.2 Azrhymes si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění, na jejichž základě uživatel přistupuje na webovou stránku, a to bez jakéhokoli upozornění nebo náznaku takové změny.

2. Omezený uživatel

2.1 Uživatel souhlasí, že vzhledem k povaze internetu k němu lze přistupovat v kterékoli části světa. materiál / informace na tomto webu nejsou určeny k použití osobami nacházejícími se v zemích s bydlištěm v zemích, které omezují distribuci těchto materiálů / informací, ani osobami v jakékoli jurisdikci, kde je distribuce nebo použití těchto materiálů / informací nebo použití nebo přístup webových stránek bude v rozporu se zákonem nebo jakýmikoli předpisy. je odpovědností každého uživatele, aby si byl vědom a plně dodržoval příslušné zákony a předpisy jurisdikce, které se uživatel řídí. pokud uživatel používá tuto webovou stránku, bere na vědomí, chápe a souhlasí s tím, že tak činí z vlastní iniciativy a na své vlastní riziko, a společnost AZRhymes nenese odpovědnost za porušení / porušení žádných zákonů vztahujících se k používání webových stránek. webové stránky nemají být a neměly by být vykládány jako úmysly nabízet nebo vyzývat k nabízení jakýchkoli informací obyvatelům zemí, kde AZRhymes nemá licenci ani oprávnění k provádění činností souvisejících s jejím cílem.

2.2 Uživatel dále souhlasí a zavazuje se, že nebude zpětně analyzovat, upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, přenášet nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty, služby nebo duševní vlastnictví získané z webu jakýmkoli způsobem. reprodukce, kopírování obsahu pro komerční nebo nekomerční účely a neoprávněná úprava dat a informací v obsahu webových stránek není přísně povolena bez předchozího písemného souhlasu AZRhymes a / nebo vlastníků třetích stran. část obsahu našich služeb nebo jiných souborů však může být zpřístupněna ke stažení z webu, který je povoleno kopírovat a / nebo používat pouze pro osobní účely uživatele. uživatel a / nebo jakákoli třetí strana má zakázáno provozovat nebo zobrazovat tento web a / nebo informace zobrazené na tomto webu na jakémkoli jiném webu nebo v rámci bez předchozího písemného souhlasu společnosti AZRhymes.

3. Zřeknutí se záruk

3.1 Společnost AZRhymes se snaží zajistit, aby všechny informace, které poskytuje na této webové stránce, byly správné, ale společnost AZRhymes nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení ohledně kvality, přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli údajů nebo informací zobrazených na této webové stránce a společnost AZRhymes nesmí být v žádném případě způsobem odpovědným za nepřesnosti / chyby, pokud existují. společnost AZRhymes neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku týkající se webových stránek a / nebo jejich obsahu a zříká se veškerých záruk vhodnosti pro konkrétní účel a záruk prodejnosti, pokud jde o informace zobrazené a sdělované prostřednictvím nebo na webových stránkách, včetně jakékoli odpovědnosti, odpovědnosti nebo jakýkoli jiný nárok, pokud jde o jakoukoli ztrátu, ať už přímou nebo následnou, kterémukoli uživateli nebo jakékoli jiné osobě, vyplývající z nebo z použití jakýchkoli informací, které jsou zobrazeny nebo sděleny prostřednictvím nebo na webových stránkách nebo poskytnutím služby.

3.2 Azrhymes nenese odpovědnost za nedostupnost webových stránek v jakémkoli okamžiku z jakéhokoli důvodu. uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý materiál a / nebo data stažená nebo jinak získaná od společnosti azrhymes prostřednictvím webových stránek jsou prováděna výhradně na jeho uvážení a riziko a nese výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svých počítačových systémů nebo jakoukoli jinou ztrátu, která v důsledku takových materiál a / nebo data.

4. Odkazy na stránky třetích stran

4.1 Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo může obsahovat prvky jakékoli povahy jiných webových stránek na webu („propojené stránky“). propojené stránky nejsou pod kontrolou AZRhymes nebo webových stránek a azrhymes není odpovědný za obsah jakýchkoli propojených stránek, mimo jiné za jakékoli odkazy nebo reklamy obsažené na propojených stránkách, ani za žádné změny či aktualizace odkazovaných stránek. AZRhymes není odpovědný za jakoukoli formu přenosu, kterou uživatel obdrží z jakéhokoli odkazovaného webu. zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že by společnost AZRhymes nebo web propojených webů nebo jakákoli asociace s jejich provozovateli nebo vlastníky souhlasila jakéhokoli druhu.

4.2 Azrhymes neodpovídá za žádné chyby, zahrnutí, opomenutí nebo prohlášení na jakémkoli propojeném webu nebo na jakémkoli odkazu obsaženém v propojeném webu. uživatel je povinen ověřit si přesnost všech informací sám, než se bude spolehnout na takové informace o takových produktech / službách, o nichž se domnívá, že by mohly být pro uživatele prospěšné.

5. Povinnosti uživatele

5.1 Jako podmínku přístupu a používání webových stránek uživatel zaručuje, že nebude používat webové stránky k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo nezákonné podle jakéhokoli zákona v současné době platného v indii nebo mimo ni nebo které tato dohoda zakazuje. web navíc nebude používán žádným způsobem, který by jej mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo narušit používání a / nebo užívání webu jinou stranou nebo porušit práva duševního vlastnictví společnosti AZRhymes nebo jakékoli třetí strany.

6. Kontaktujte nás funkce

6.1 Uživatelům budou na webových stránkách poskytovány funkce kontaktujte nás. uživatelé budou moci poskytnout své kontaktní údaje, aby je AZRhymes mohli kontaktovat.

6.2 Uživatelům mohou být dále poskytovány funkce pro kontaktování AZRhymes, podávání dotazů, komentářů nebo interakci s AZRhymes. společnost AZRhymes je však na svém výhradním uvážení a je v rámci svých práv na odpovědi, odpovědi nebo odmítnutí odpovídat na jakékoli takové dotazy nebo komentáře.

6.3 Používáním uvedených funkcí uživatel povoluje společnosti AZRhymes kontaktovat je ohledně jejich registrovaných údajů, za účelem vysvětlení nebo příležitostně nabídnout jakoukoli jinou službu.

7. Porušení

7.1 Aniž jsou dotčeny ostatní opravné prostředky, které má AZRhymes k dispozici na základě této smlouvy nebo podle platných zákonů, může AZRhymes omezit činnost uživatele, varovat ostatní uživatele před činnostmi uživatele, okamžitě dočasně / na neurčito pozastavit nebo ukončit používání webových stránek uživatelem a / nebo odmítnout poskytnout uživateli přístup na webovou stránku, pokud uživatel poruší tuto smlouvu.

8. Vlastnictví a vlastnická práva

8.1 Obsah webových stránek a veškerá autorská práva, patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy a všechna další práva duševního vlastnictví jsou vlastnictvím společnosti AZRhymes nebo s platnou licencí pro společnost AZRhymes a jsou chráněny příslušnými indickými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. uživatel bere na vědomí, chápe a souhlasí s tím, že nebude mít ani nebude oprávněn požadovat žádná práva k obsahu webových stránek a / nebo jejich části.

8.2 Některý obsah na webových stránkách byl povolen třetí stranou / osobami, aby byl používán společností AZRhymes v takové formě a způsobem, jaký si azrhymes přeje a společnost AZRhymes se vynasnaží, aby těmto třetím stranám během zveřejnění poskytla úvěr. takového obsahu na svých webových stránkách. pokud kdykoli dojde k jakémukoli sporu ohledně zveřejnění takového obsahu, kteroukoli třetí stranou, má společnost AZRhymes svá práva odstranit takový obsah nebo získat potřebné souhlasy od třetích stran.

8.3 Jakýkoli obsah chráněný autorskými právy nebo jiný vlastnický obsah distribuovaný na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím se souhlasem vlastníka musí obsahovat příslušné upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva. neoprávněné odesílání nebo distribuce obsahu chráněného autorskými právy nebo jiného chráněného obsahu je nezákonné a může uživatele vystavit osobní odpovědnosti nebo trestnímu stíhání.

9. Omezení odpovědnosti

9.1 Uživatel rozumí a výslovně souhlasí, že v rozsahu povoleném podle příslušných zákonů nebude v žádném případě azrhymy ani jakýkoli její společní společnosti nebo kterýkoli z jejich příslušných orgánů, zaměstnanců, zaměstnanců, zaměstnanců nebo kdykoli jiné podle jakékoli teorie odpovědnosti (když ve smlouvě, porušení, statutární nebo jiné) za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo příkladné škody, včetně, ale bez omezení, škody ztrát, ztrát, ztrát, ztrát , použití, údaje nebo jiné nehnutelné ztráty (i když boli také strany uvedeny, znalé nebo by měly znamenat možnost takových škod) v důsledku používání webové stránky nebo jakýchkoli jejich částí, nebo nemůže používat.

10. Odškodnění

10.1 Uživatel souhlasí s tím, že odškodní, bude hájit a chránit společnost azrhymes, její přidružené společnosti, společnosti ve skupině a jejich ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, agenty, poskytovatele služeb třetích stran a jakoukoli jinou třetí stranu poskytující jakoukoli službu společnosti AZRhymes ve vztahu k webové stránce, ať už přímo nebo nepřímo z a proti jakýmkoli ztrátám, závazkům, nárokům, škodám, nákladům a výdajům (včetně právních poplatků a výplat v souvislosti s nimi a úroků z nich účtovaných) uplatňovaných proti nebo vzniklých společnosti AZRhymes, které vzniknou z, budou výsledkem nebo mohou být splatné na základě jakéhokoli porušení nebo neplnění jakýchkoli podmínek této smlouvy, včetně jakéhokoli prohlášení, záruky, smlouvy nebo uzavřené smlouvy nebo povinnosti, kterou má uživatel podle této smlouvy plnit.

11. Oddělitelnost

11.1 Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody shledáno jako zcela nebo zčásti neplatné nebo nevymahatelné, bude se taková neplatnost nebo nevymahatelnost vztahovat pouze k takovému ustanovení nebo k části tohoto ustanovení a zbývající část tohoto ustanovení a všechna ostatní ustanovení této dohody budou nadále v plné síle a účinnosti.

12. Síla majeure

12.1 Společnost AZRhymes nenese odpovědnost za neplnění kterékoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo poskytování služeb nebo jakékoli jejich části, pokud plnění brání, je bráněno nebo opožděno událostí vyšší moci, a v takovém případě budou jeho povinnosti pozastaveny dokud bude událost vyšší moci pokračovat.

14. Rozhodné právo

14.1 Tato dohoda se bude řídit a budovat v souladu s právními předpisy maďarska bez ohledu na kolizní normy. v případě, že jakýkoli spor v souvislosti s tímto bude podán uživatelem, bude podléhat výlučné jurisdikci soudů v budapešti v maďarsku.